گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1395/02/13 - 23:03
كد :17
تقسیم بندی کمپرسور ها
شناخت انواع کمپرسورهای هوا ومکانیزم عملکردی آنان

روش های مختلفی جهت  رده بندی کمپرسور ها وجود دارند که به چند مورد از آنها اشاره می شود:

الف) تقسیم بندی بر اساس موتور محرک :  بر اساس این تقسیم بندی کمپرسور ها به دو حالت موتور الکتریکی و دیزل یا موتور با سوخت فسیلی تقسیم می شوند.
ب)تقسیم بندی بر اساس کارکرد کمپرسور ها:  بر این اساس کمپرسور ها به دو بخش کمپرسور های دینامیکی و کمپرسور ها با جابجایی مثبت تقسیم می شوند.
ج)تقسیم بندی بر اساس پاشش روغن :  کمپرسور ها به دو حالت اویل فری و اویل اینجکت تقسیم میگردد.
د)تقسیم بندی بر اساس نوع خنک کاری:  بر اساس این تقسیم بندی کمپرسور ها به دو حالت آب خنک و هوا خنک تقسیم می شوند.